Se dau BANI de la stat. Toți ROMÂNII vor primi 900 de lei.

Se dau BANI de la stat. Toți ROMÂNII vor primi 900 de lei.

A început programul „Prima Chirie”. Persoanele care vor să beneficieze de fonduri pot începe să depună cererile la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ( ANOFM).

Așadar, șomerii care își găsesc un loc de muncă aflat la peste 50 de kilometri de domiciuliu, pot depune actele pentru a beneficia de o „primă” de la stat în valoare lunară de maxim 900 de lei.

Guvernul a adoptat, joi, normele de aplicare ale programului „Prima chirie” prin care se acordă persoanelor aflate în șomaj o „primă de relocare”.

Beneficiile programului sunt următoarele:

-prima se acordă în fiecare lună
-valoarea maximă este de 75% din valoarea chiriei și a utilităților, dar să nu depășească suma de 900 de lei
-prima se acordă pe o perioadă de maxim 3 ani

Condițiile care se impun pentru a beneficia de acestă sumă de bani:

-șomerii trebuie să se angajeze cu contract de muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de minim 12 luni
-veniturile nete lunare ale șomerului și ale familiei sale trebuie să fie mai mici de 5.000 de lei pe lună. Sunt luate în calcul: enituri din salarii şi asimilate salariilor; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din pensii; venitul minim garantat; indemnizaţia de şomaj;stimulentul de inserţie, indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului
-șomerii trebuie să fie înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă
-beneficiarii trebuie să își schimbe domiciliul sau reședința în localitatea în care s-a angajat
-beneficiarul trebuie să depună în fiecare lună documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii

Acte necesare pentru a beneficia de programul „Prima Chirie”

Pentru acordarea primei de relocare, persoanele care se califică trebuie să-şi depună dosarul la agenţiile de ocupare a forţei de muncă judeţene sau din Bucureşti, în termen de 60 de zile după ce îşi găsesc un loc de muncă.

1. O cerere tip;
2. Actul de identitate al solicitantului şi al soţului/soţiei sau copiilor aflaţi în întreţinere;
3. Contractul de muncă, în copie, sau dovada încadrării printr-un act eliberat de angajator, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, cu precizarea locului de muncă;
4. Se scrie un angajament, după un model dat, pentru respectarea distanţei faţă de locul de domiciliu;
5. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii doi ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
6. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;
7. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;
8. Declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum şi că persoana solicitantă ori soţul, soţia acesteia, copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, nu deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa ori în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
9. Declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzută la art. 762 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;
10. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
11. Certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
12. Actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
13. Contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
14. Declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 463 alin.(3) pe fiecare categorie de venit net care se realizează după caz, în luna anterioară lunii în care se depune cererea şi documentele care o însoţesc pentru solicitarea primei de relocare, însoţită de copie de pe extrasul de cont, adeverinţa, talon de plată sau orice alt înscris ori document prin care se atestă venitul net respectiv ce se realizează de beneficiarul acestuia. În situaţia veniturilor care se realizează din cedarea folosinţei bunurilor se anexează contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent;
15. Adeverinţa emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, că este încadrat în muncă şi care atestă venitul net din salarii şi asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a primei de relocare, în situaţia în care aceste informaţii nu sunt evidenţiate expres în cuprinsul documentelor prevăzute la punctul 3.

Admin